STICHTING B.C.C.O.

(Bevordering Communicatie Controversiële Onderwerpen)

“Als het praten ophoudt, begint meestal het schieten….”

Welkom op de website van de Stichting B.C.C.O.!

Wie zijn wij en wat doen wij?

Wij zijn een ideële stichting zonder winstoogmerk die tot doel heeft het ondersteunen en bevorderen van vrije en open communicatie, in de ruimste zin, doch strikt binnen de grenzen van de Nederlandse wetgeving, betreffende onderwerpen, welke door de samenleving als controversieel worden ervaren, dit in de overtuiging dat emoties en/of gevestigde vooroordelen een dergelijke communicatie vaak in de weg staan.

Deze ondersteuning en bevordering kan o.a. bestaan uit het ter beschikking stellen van een platform op het internet, het verstrekken van financiële hulp, het verstrekken van technische ondersteuning, het verstrekken van adviezen van algemene aard, het doorverwijzen naar gespecialiseerde instanties etc.

Staan wij inhoudelijk achter alle initiatieven die door ons ondersteund worden?

Wij zien dat als niet terzake zijnde. Wat wij ergens van vinden doet er niet toe en is van geen belang voor wat betreft het wel of niet steunen van een initiatief.

Wij zijn van mening dat alle onderwerpen, maar dan ook alle onderwerpen, bespreekbaar dienen te zijn. Of wij het persoonlijk inhoudelijk wel of niet eens zijn met een bepaalde opinie betreffende het onderwerp is van geen belang, wij faciliteren slechts de communicatie betreffende die onderwerpen.
Dit kan betekenen dat wij persoonlijk inhoudelijk niet achter een initiatief staan, maar dat neemt niet weg dat wij de communicatie erover als allerbelangrijkst zien want, zoals ons motto al aangeeft, de geschiedenis leert dat wanneer bepaalde zaken niet meer besproken (kunnen) worden, men meestal de oplossing in geweld tracht te vinden. En dat laatste is iets wat wij categorisch afwijzen.

Uit het bovenstaande vloeit voort dat het heel wel mogelijk is dat de Stichting B.C.C.O. tegelijkertijd diametraal tegenovergestelde initatieven zou kunnen ondersteunen. Hoor en wederhoor staat ook bij ons hoog in het vaandel geschreven!

Aansprakelijkheid

Uit het bovenstaande moge duidelijk zijn dat de Stichting B.C.C.O. elke inhoudelijke verantwoordelijkheid inzake de door haar gefaciliteerde initiatieven uitdrukkelijk afwijst, deze ligt enkel en uitsluitend bij die initiatieven zelf.

Wij eisen van elk door ons, op welke wijze ook, gesteund initiatief dat men zich strikt aan de Nederlandse wetgeving houdt. Indien een initiatief zich buiten die grenzen begeeft zal de Stichting B.C.C.O. niet aarzelen maatregelen te treffen, welke uiteindelijk zouden kunnen leiden tot het onherroepelijk beëindigen van haar ondersteuning van het betreffende initiatief.

Let wel, een eventueel illegaal handelen van een door de Stichting B.C.C.O. ondersteund initiatief zal klip en klaar aangetoond dienen te worden voordat wij tot maatregelen over zullen gaan, waarbij de Stichting tevens om toetsing door advocatuur en justitie zal vragen.

Filosofie

Zoals wij in onze doelstelling al aangeven gebeurt het in de huidige tijden maar al te vaak – met name door verregaande manipulatie door de media en vaak zonder enige werkelijke bekendheid met het onderwerp - dat bepaalde initiatieven onbespreekbaar worden geacht en dus op alle mogelijke wijzen bestreden worden, soms tot in het illegale vlak toe, terwijl het bespreken van zaken geenszins illegaal is en naar onze mening ten alle tijde aangemoedigd dient te worden. Als iets bespreekbaar is (blijft), kan het ook opgelost worden, zelfs als dat iets indruist tegen het “gesündes volksempfinden”, een term die in de jaren ’30 en ’40 van de vorige eeuw door de Nationaal-Socialisten geïntroduceerd werd en waarmee bedoeld werd dat, indien het “volk” van mening was dat bepaalde zaken niet door de beugel konden, dat zonder meer door een “volksrechtbank” bestraft kon worden, ook als de geldende wetgeving van oordeel was dat er geen strafbare feiten gepleegd waren.

Wij zien een dergelijke houding ook in de huidige samenleving weer voorzichtig de kop opsteken en zijn van mening dat dit bestreden dient te worden. Miljoenen mensen zijn gestorven om het recht op vrije meningsuiting te garanderen, het kan nimmer zo zijn dat die offers voor niets zullen zijn geweest, ook niet omdat U het toevallig met iets niet eens bent en van mening bent dat de geëigende weg bewandelen te lang duurt of niet het gewenste resultaat heeft.

Bedenk dat dezelfde wetten, die u nu schijnen te frustreren, u tezelfdertijd en ook in de toekomst ook in gelijke mate beschermen!

Denk na, val niet in de valkuil waar men zovele jaren geleden is ingevallen! Als U toestaat of bevordert dat iemand gestenigd wordt waar U het niet mee eens bent, zult U merken dat U of uw familie of uw kinderen of uw vrienden zelf op een kwade dag gestenigd zult worden omdat anderen het niet met U eens zijn! En dat heeft U dan zelf veroorzaakt en mogelijk gemaakt.

Klachten als

zullen door ons niet behandeld worden. Is men het ergens niet mee eens, ga met de tegenpartij in discussie op basis van een gedegen kennis van het onderwerp ter zake, probeer elkaars denkbeelden te begrijpen, zoek de dialoog. Ook daar kunnen en zullen wij bij helpen.

Wij zijn er ook voor U!

Ondersteuning

De Stichting B.C.C.O. is afhankelijk van donaties uit de samenleving. Bent u van mening dat wij een belangrijk doel nastreven en wilt u ons daarin ondersteunen, dan zouden wij u zeer erkentelijk zijn voor uw donatie. Deze kunnen gestort worden op bankrekening 5090657 ten name van Stichting BCCO te Amsterdam. Bij voorbaat onze hartelijk dank!

Contact:

Stichting B.C.C.O.
Postbus 102
8200 AC Lelystad

e-mail: info@stichtingbcco.com

© 2005 - 2013 Stichting B.C.C.O.